V periodiku Urology Practice byla publikována studie ukazující, že využití testu Oncotype DX® u pacientů s rakovinou prostaty, zvyšuje počet těch, kteří zvolí aktivní sledování o 56%


Periodikum Urology Practice publikovalo výsledky druhé studie klinické utility testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay, která ukázala, že zahrnutí výsledku testu ve formě Genomic Prostate Score (GPS) do léčebného plánování, vedlo k častějšímu doporučení a volbě aktivního sledování v managementu léčby rakoviny prostaty u nízce a nízce/středně rizikových pacientů

"I přes rostoucí povědomí o možnosti aktivního sledování – možné alternativy k okamžitému zásahu u mužů s klinicky nízce rizikovou rakovinou prostaty - využití aktivního sledování bylo omezené zejména kvůli obavám pacientů a jejich lékařů z nepřesnosti odhadu rizika nemoci." říká Marc Dall'Era, M.D., hlavní vyšetřovatel studie a místopředseda oddělení urologie University of California, Davis Comprehensive Cancer Center. "Naše studie ukázala, že zahrnutí výsledků testu Oncotype DX do klinické praxe, významně zvýšilo počet pacientů, kteří zvolili aktivní sledování a vyhnuli se tak nepříznivému dopadu na kvalitu jejich života, ke kterému může dojít po invazivní léčbě. Stejně tak došlo k úspoře nákladů spojených s touto invazivní léčbou."

Tato multicentrická studie zahrnovala 211 pacientů z 10 center po celých Spojených Státech. Souhrn grafů ukázal relativní nárůst ve využití aktivního sledování o 56% u pacientů, kteří obdrželi jejich Oncotype DX GPS výsledek ve srovnání s pacienty z podobných praxí se shodnými rizikovými faktory, kteří nebyli testováni.

Navíc výsledky ukázaly, že nárůst v doporučení aktivního sledování je konzistentní s předchozí prospektivní klinickou studií, která byla publikována na začátku tohoto roku. Dohromady tedy tyto dvě publikované studie klinické utility ukazují, že využití Oncotype DX mění jak léčebné doporučení, tak výslednou léčbu, což vede k širšímu doporučení a přijetí aktivního sledování.

"Tato aktuální data pacientů přidávají důležitou perspektivu ohledně hodnoty našeho testu." uvedl Phil Febbo, M.D., chief medical officer, Genomic Health. "Dohromady se 14 studiemi s více než 2000 pacienty a s posledním návrhem na získání lokální úhrady od Madicare, věříme že tato publikace dále podpoří naše snahy o zajištění úhrady pro test Oncotype DX Prostate Cancer Assay."

Zpět